13 Şubat 2018 Salı

Combobox'ın Dropdown stilini c# kodu ile değiştirme

Merhaba

Radio butonun işaretli olma durumuna göre combobxların sitilini değiştirmek istiyordum aşağıdaki kod ile çözüm sağladım.


comboBox2.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDown;

8 Şubat 2018 Perşembe

C# TextBox'a yazarken Metni Büyük Harfe Dönüştür

C# ta Metin kutusuna yazarken Metni Büyük Harfe Dönüştürme

Textbox'ın CaracterCasting özelliğini upper'a çekmeniz yeterlidir.


veya aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

TextBox1.CharacterCasing = CharacterCasing.Upper;

7 Şubat 2018 Çarşamba

listView içerisindeki tüm kayıtları Listboxa Aktarma

c# listView içerisindeki tüm kayıtları Listboxa Aktarma

            if(listView2.Items.Count != 0)
            {
                listBox1.Items.Clear();
                for (int intCount = 0; intCount < listView2.Items.Count; intCount++)
                {
                    listBox1.Items.Add(listView2.Items[0].SubItems[0].Text + " * " + listView2.Items[0].SubItems[1].Text + " - " + listView2.Items[0].SubItems[2].Text); -- Kolon Kolon sub indexi değiştirebilirsiniz.
                    listView2.Items[intCount].Remove();
                    //Every time remove item, reduce the index         
                    intCount--;
                }
            }

6 Şubat 2018 Salı

DataGridView içerisinde Arama yapılması (TextBox içerisine girilen metin)

Merhaba,

Textbox içerisine girilen veri DataGridViewdeki METİN kolonlarda arama yaptırmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

Kolon isimlerini datagridviewde gelen kolonlara göre güncellemelisiniz.

        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            (dataGridView1.DataSource as DataTable).DefaultView.RowFilter =string.Format("LisansTipi LIKE '% {0}%' OR Mail LIKE '% {0}%' OR KullaniciSayisi LIKE '{0}%' OR KullaniciSayisi LIKE '% {0}%' OR Firma LIKE '{0}%' OR Firma LIKE '% {0}%' OR Aciklama LIKE '{0}%' OR Aciklama LIKE '% {0}%'", textBox1.Text);
        }

23 Ocak 2018 Salı

C# Metin içinde Boşluk karakterinden sonra bölmek

Aşağıdaki bölümdeki örnekte bir metini boşluk karakterinden bölecek split fonksiyonu örneği görebilirsiniz.

string input = @"Örnek Dosya";
string[] splitString = input.Split();
 label1.Text = splitString[0];
 label2.Text = splitString[1];


Aşağıdaki örnek ise

A Formumda metin kutucuguna Ali gül yazdığımda F6 isimli formdaki İsim Kutusuna Ali 
Soyad kutusuna Gül yazabiliyoruz.

Fakat Ali Cemal Gül yazarsak

İsim bölümüne Ali Cemal Soyad bölümüne Gül yazdırmayı sağlayabiliyoruz.


            KullanıcıEkle f6 = new KullanıcıEkle();
            if (isim.Text != "")
            {

                string metin = isim.Text.Trim();
                f6.listBox1.Items.Clear();

                string[] mailArray2 = metin.Split(' ');
                int i = 0;
                foreach (string mail2 in mailArray2)
                {   i = i + 1;
                    if (mailArray2.Count()==1)
                    {
                        f6.textBox1.Text = mail2;
                            break;
                    }
                    else if (i < mailArray2.Count())
                    {
                        f6.textBox1.Text += mail2 + " ";
                    }
                    else
                    {
                        f6.textBox2.Text = mail2;
                    }
                   
                }

            }

22 Ocak 2018 Pazartesi

C# 2 Saat Arasında Farkı Dakika Olarak Yazdırma


2 Text Box içerisinde bulunan örn 09:30 - 12:30 saatleri arasıdaki dakika farkını bir kolona yazdırma

Bold işaretli evenler içerisine kopyalayınız.        private void textBox2_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
        {
            if (textBox2.Text.Count() >= 5)
            {
                string girisZamani = textBox1.Text;
                string cikisZamani = textBox2.Text;
                TimeSpan girisCikisFarki = DateTime.Parse(cikisZamani).Subtract(DateTime.Parse(girisZamani));
                süre.Text= girisCikisFarki.TotalMinutes.ToString();
            }
        }Ek olarak sadece rakam girişine izin verir

       private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
        {

// 09:00 rakam girişi yaparken : işaretini eklemek için..
            if (textBox1.Text.Count() == 2)
            {
                textBox1.Text = textBox1.Text + ":";
                textBox1.Select(textBox1.Text.Length, 0);
            }

// Rakam Girişi
            if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar) && (e.KeyChar != ':'))
            {
                e.Handled = true;


            }
        }
  

C# Bir sonraki textbox'a imleci taşımak

Aşağıdaki kod ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

textBox2.Focus();