17 Temmuz 2010 Cumartesi

sözlü ifadeler yazılı ifadeler EDEBiYATTA İFADE TARZLARI

GENEL BiLGiLER:

Tarih boyunca insanlar duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını, yaşadıkları topluma anlatabilmek, aktarabilmek içih ortak bir sistem ouşturmaya çalışmışlardır. insanlığın oluşturduğu bu ortak sistemi sözlü ve yazılı ifade olmak üzere iki bölümde inceleyebiliriz:

a. Sözlü ifade (konuşma dili)
b. Yazılı ifade (yazı dili)

1. SÖZLÜ İFADE
Tanımı : DüşünceIerimizi, ihtiyaçlarımızı, duygularımızı konuşarak anlatmaya sözlü ifade denir:
Önceliği, nemi Yazının bulunması, çok önemli tarifıt bir gelişmedir. İnsanlık için bu geşme,yer bir başlangıç olmuştur. Daha önce insanlar, evinçlerini, üzüntülerini, özlemlerini*’e çeşitti törenler sırasındaki duygularını sözlü olarak diIe getiriyorlardı. Eski Türk ddbiyatında sözlü anlatıtna dayanan destan, masal, halk hikayesi, atasözü, fıkra vb. ürünler önemli bir yer tutmaktadır.
İIetişimn gelişmesi ve yeni boyutlar kazanması e birlikte günümüzde sözlü ifade- nin gücü daha çok hissedilmektedir. Haberleşmenin sınır tanımayan gelişimi, sözlÜ anlatımın etkisini artırmaktadır. Paneller, konferanslar, açık oturumlar ülkenih kültür düzeyinin zenginleşmesini, evrensel bilginin yaygınlaşmasıhı sağlar. Kitle iletişim araçları, etki alanlarının genişliği ile yöresel ağızları kültür dili otaralnitelediğimz yazı dilinin seviyesine ulaştırrpada önemli bir rol oynar.

2. YAZILI İFADE

Düşüncelerimizi, duygularımızı, hayallerimizi yazı yolu le anlatmaya yazılı ifade denir.
Yazılı ifadede, dilin kurallarına uyularak bütün yzılı metinlerde ortak dil birliği amaçlanır. Bu yizden yazı çalışması içindE bulunan kişi; sözcükleri, cümle yapıiarırıı;kuilandığı dilin kurallarına uygun tarzda dikkatle seçmelidir. Sözlü ifadede ise sözcükler yörelere göre söyleniş farklılıkları gösterebilir.

Türkçemizin yazı dili kuralları oluşturulurken İstanbul ağzı esas alınmıştır. Çünkü İstanbul, coğrafT konum itibariyle kültür, sanat ve bilim merkezi olma özelliğini asırlarca korumuştur. Türkçemizin dil özelliklerini, sözlü ve yazılı ifade tarzının en güzel, en doğru örneklerini bir kültür dili olarak Istanbul ağzında bulmaktayız.
EdebT değeri olan ilk yazılı metinler Vii!. yüzyılda yazılmış olan Orhun Abideleri (Göktürk Kitabeleri)’dir. Yazılı ifade ürünleri X. yüzyıldan sonraki dönemde önemli bir gelişme kaydetmiştir.kaynak
Eğer sizde bu bilgiyi faydalı buluyorsanız yorum olarak bizlere iletin

Hiç yorum yok: